سيستم هاي ديتالاگر  3 محصول وجود دارد.

ديتالاگرهاي آنلاين و ديتالاگرهاي سيم كارتي با قابليت ذخيره داده تا 10 سال 

ساعات كاري فروشگاه