سيستم هاي ديتالاگر  4 محصول وجود دارد.

ديتالاگرهاي آنلاين و ديتالاگرهاي سيم كارتي با قابليت ذخيره داده تا 10 سال