سنسورها و دتکتورها  4 محصول وجود دارد.

سنسور دما ؛سنسور رطوبت؛سنسور نشت آب؛سنسور تشخیص قطع برق؛سنسور دود و سنسور کنترل تردد